Leveringsvoorwaarden Cirres December 2020

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen CIRcular IT RESources B.V. handelend onder de naam CIRRES (hierna genoemd “ CIRRES”) en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CIRRES bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van CIRRES zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door CIRRES is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door CIRRES zijn bevestigd.
3. CIRRES heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor CIRRES tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van CIRRES automatisch voor nabestellingen.
5. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens CIRRES.

Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/ bedrijf/ leverancier.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door CIRRES is overeengekomen - het moment (naar keuze van CIRRES) waarop CIRRES de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3. Indien de wederpartij CIRRES niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/ of – indien vervoer of verzending door CIRRES is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is CIRRES gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annuleren/ retourneren van order)
1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen het recht de bestelling te annuleren, zij het dat CIRRES te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
2. Een annulering/ retournering dient altijd aangevraagd te worden en kan alleen verwerkt of ingestuurd worden met schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de retourzending. Je kunt een annuleringsverzoek (voordat goederen zijn verzonden) via je accountmanager of onze verkoopafdeling aanvragen, een retourneringsverzoek (product dat reeds onderweg is of geleverd is) kun je aanvragen via de retourenafdeling (rma@cirres.com).
3. Kosten en schades die voor CIRRES gepaard gaan met de annulering zullen in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten (restockingfee / handelingsfee) (of een schatting hiervan) worden vooraf medegedeeld en zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder onder andere omloopsnelheid, retourvoorwaarden van de leverancier/ fabrikant, staat van het product, waarde van het product en eventuele (groot)transportkosten.
4. De voorwaarden die CIRRES stelt bij annulering of retournering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
* Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt.
* De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper.
5. Het recht tot annuleren/retourneren geldt niet in geval van:
* Software, computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
* Digitale software/ licenties, fysieke licenties, garantiepakketten of andere persoonlijke producten;
* Producten van hygiënische aard, zoals verzorgingsproducten;
* Speciaal voor jou bestelde of samengestelde producten;
* OP=OP en koopjescorner producten;
* Producten waarvan CIRRES uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd
1. Door CIRRES opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij CIRRES schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De door CIRRES opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. Het is CIRRES toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is CIRRES bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is CIRRES er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/ of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door CIRRES bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door CIRRES een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding
1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door CIRRES ontbonden worden in de volgende gevallen:
* indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;
* indien na het sluiten van de overeenkomst aan CIRRES omstandigheden ter kennis komen die CIRRES goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien CIRRES de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is CIRRES bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van CIRRES schadevergoeding te vorderen.
2. In geval van ontbinding door CIRRES is de wederpartij jegens CIRRES schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van CIRRES om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 9. Garantie
1. De wederpartij heeft jegens CIRRES enkel recht op garantie indien en voor zover aan CIRRES (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van CIRRES of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is CIRRES niet gehouden.
2. De wederpartij heeft jegens CIRRES enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens CIRRES heeft voldaan.
3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door CIRRES geleverde zaken blijven het eigendom van CIRRES totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met CIRRES gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door CIRRES geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CIRRES dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin CIRRES haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CIRRES zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht CIRRES zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
* of de juiste zaken zijn geleverd;
* of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
* of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan CIRRES te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt CIRRES geacht correct geleverd te hebben.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt CIRRES klachten niet in behandeling. CIRRES heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door CIRRES aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan CIRRES te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door CIRRES geschiedt niet aan huis.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan CIRRES worden geretourneerd.
6. De wederpartij dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van CIRRES of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/ Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door CIRRES afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
* in Euro
* exclusief BTW
* exclusief verzend- of transportkosten
* af fabriek/bedrijf
* exclusief heffingen op mediadragers
* exclusief wettelijke heffingen en/ of verwijderingsbijdrage
2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
3. Indien CIRRES met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is CIRRES niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien CIRRES kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens CIRRES.

Artikel 14. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, op een door CIRRES aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Afwijkende betaaltermijnen dienen na akkoord CIRRES te worden ingeregeld.
2. CIRRES heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
3. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van CIRRES en de verplichtingen van de wederpartij jegens CIRRES onmiddellijk door CIRRES opeisbaar zijn.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, deelbetaling of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van CIRRES.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. CIRRES is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van CIRRES of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van CIRRES is te allen tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van CIRRES in een onderhevig geval aan CIRRES uitkeert.
3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en CIRRES aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van CIRRES beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In geen geval is CIRRES aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen.
5. De wederpartij vrijwaart CIRRES voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Afbeeldingen
1. Plaatjes die op de site, in folders en in kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product/ de producten. CIRRES aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen, specificaties of teksten op de website
2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/ of ontbinding zijn.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CIRRES geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CIRRES niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van CIRRES en werkstakingen in het bedrijf van CIRRES daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CIRRES opgeschort. Gedurende overmacht heeft CIRRES altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor CIRRES tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop CIRRES haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij - na inachtneming van artikel 5 lid 2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien CIRRES bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Gedeeltelijke ongeldigheid
Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Processing...